Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou rozpoznat, že se v jejich týmu schyluje ke konfliktu, a znají základní strategie, jak pomocí rozhovoru počínající problémy vyřešit. 

V předchozím kroku se naučili využít znalost silných stránek a zájmů členů svého týmu k tomu, aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly. 

V tomto kroku se dozvědí, jak po rozdělení rolí a úloh pomocí diskuze urovnat případné počínající spory. 

Dílčí cíle kroku

Rozpoznat, proč by v zadaném úkolu mohlo mezi členy týmu dojít k neshodám. 

Umět využít strategie, které jim pomohou prostřednictvím rozhovoru konfliktům předejít, nebo je vyřešit.

Výuka kroku

V této fázi už žáci možná nějaké strategie, jak řešit konflikty, znají. V kroku 6 se dozvěděli, že je důležité umět spory nějak rozhodnout. Strategie, které se budou učit v tomto kroku, jsou zaměřeny na to, jak pomocí diskuze konfliktům předejít dříve, než vzniknou. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad vlastními zkušenostmi s tím, že při spolupráci ve skupině došlo k neshodám, a zkusili určit, co bylo jejich příčinou. Např.: někdo měl pocit, že ostatní dělají svou práci špatně, někdo se nesnažil, neměli dost pomůcek, které potřebovali. 

Pusťte si nějaké video, ve kterém se v nějakém týmu schyluje ke konfliktu (např. z nějakého soutěžního pořadu typu MasterChef). Identifikujte si společně, podle jakých náznaků a signálů se dá počínající konflikt rozpoznat. Např.: členové týmu zvyšují hlas, obracejí oči v sloup, přerušují společnou aktivitu. Vyzvěte žáky, aby uvedli další příklady, které znají z vlastní zkušenosti. 

Vysvětlete, že dobrou strategií, jak konflikty řešit, jsou otevřené otázky, kterými lidem umožníme, aby svou frustraci vysvětlili. Uveďte příklady 

otevřených otázek: „Jak jinak bychom to mohli udělat? Jaké další pomůcky bychom k tomu mohli použít? Jakým způsobem bychom to mohli zvládnout rychleji?“ 

Vyzvěte žáky, aby uvedli další příklady, jak se pomocí diskuze dají řešit konflikty (z vlastní zkušenosti, nebo jak to viděli u jiných lidí).


Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby se samostatně zamysleli nad nějakým svým konfliktem nebo nedorozuměním, které v poslední době zažili (např. doma, ve škole, s kamarády nebo rodinou). Dejte jim za úkol napsat, jak vypadaly signály, že se ke konfliktu schyluje, a jak případně situaci vyřešili (pokud ano). Vyzvěte je, aby se zamysleli, co jiného mohli dělat. 

2. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte velký papír, uprostřed kterého je popsaná následující situace (nebo ji popište na tabuli): „Skupina 15letých kamarádů vyráží na víkendovou túru do přírody. Musí si rozdělit všechno vybavení, které ponesou, večer si postavit tábořiště a dělit se o jídlo tak, aby jim vydrželo na celou dobu. Jeden z členů skupiny si cestou stěžuje, že je unavený. Další zase ještě nikdy netrávil noc v přírodě.“ Vyzvěte žáky, aby na papír zapsali, k jakým konfliktům by mohlo v této situaci dojít a jak by skupina mohla pomocí diskuze počínajícím sporům předejít.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Ve vhodných chvílích během skupinové práce žáky zastavte a nechejte je zamyslet se, jestli na členech svého týmu nezaznamenali nějaké signály počínajícího konfliktu a jak by ho případně řešili. Vyzvěte všechny žáky, aby ostatním řekli, co je napadlo. 

2. Když si u nějakého týmu všimnete známek počínající neshody, zastavte je v jejich činnosti a názorně jim předveďte, na co by se ostatních členů týmu mohli zeptat, aby se pokusili konfliktu zabránit. Otázky volte tak, aby podpořily skupinu v její práci a zároveň žáky naučily, jak se dá správnou diskuzí konfliktům předcházet.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pozorujte žáky při skupinových aktivitách, při nichž mohou nastat různé konflikty. 

Vyzvěte žáky, aby napsali, jak vypadají různé signály počínajícího konfliktu a jakými způsoby by se mu dalo zabránit. 

Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně vypracovali nějaký podobný úkol jako v aktivitě 2 z procvičování. Zkontrolujte, jestli dokážou identifikovat náznaky toho, že se schyluje ke konfliktu, a navrhnout rozumné způsoby, jak ho řešit.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework