Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 13 žáci vědí, že existují různé styly vedení týmu, a dokážou posoudit, kterému z nich se sami nejvíce blíží. 

V předchozím kroku se naučili zvolit vhodný způsob, jak motivovat svůj tým, v závislosti na situaci. 

V tomto kroku zjistí, že existují různé styly vedení, a uvědomí si, ke kterému mají sami nejblíže.

Dílčí cíle kroku

Znát různé styly vedení lidí a jejich charakteristiky. 

Vysvětlit, ke kterému stylu mají sami nejblíže a jak to poznali.

Výuka kroku

Panuje mylná představa, že někteří lidé jsou „rozenými vůdci“ a že je jen jeden způsob, jak vést tým. Pravdou je, že vůdčí schopnosti si může trénovat každý a že vést se dá mnoha různými způsoby. Náš styl vedení se většinou odvíjí od naší povahy, ovlivňuje jej ale také konkrétní situace a lidé v týmu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Uveďte žákům následující styly vedení lidí a někam je vyvěste: 

a) Autoritativní: vedoucí řídí všechna rozhodnutí týmu a ostatním členům nechává velmi málo prostoru. 

b) Demokratický: tým rozhoduje společně na základě představ, cílů a rozhodnutí všech členů, které jsou považovány za rovnocenné. 

c) Učitelský: pomáhá ostatním rozvíjet jejich dovednosti a budovat silné stránky a hodně je podporuje. 

d) Nátlakový: vedoucí vyžaduje od členů okamžité podřízení jeho rozhodnutím. 

e) Sjednocující: snaží se vytvářet emocionální vazby, aby členové cítili sounáležitost se svým týmem. 

f) Udávající tempo: vedoucí je sám velmi efektivní a skvělý výkon očekává i od ostatních. 

Zeptejte se žáků, jestli znají někoho, kdo jednotlivé styly vedení používá. Podle čeho to poznali? 

Vysvětlete, jakými způsoby můžeme odhalit vlastní styl vedení týmu: ze zpětné vazby od ostatních, sebereflexí, pomocí online nástrojů. 

Přiblížit jim to můžete popisem vlastního stylu vedení lidí. Např.: „Myslím, že většinou jsem demokratický vedoucí, protože je pro mě velice důležité znát názory všech členů svého týmu. Často proto využívám hlasování a společnou týmovou diskuzi.“

Procvičování

1. Další styly vedení si žáci mohou vyhledat na internetu – existuje jich více než ty výše uvedené. Dejte jim za úkol samostatně vyplnit tabulku, v níž ke každému z 6 stylů z výuky kroku uvedou jeho 3 charakteristiky. 

2. Rozdělte žáky do dvojic tak, aby se v nich navzájem dobře znali. Vyzvěte je, aby každý samostatně napsali, k jakému stylu vedení mají podle vlastního názoru nejblíže (na základě definic, které jste jim uvedli, a vlastní sebereflexe). Potom si žáci ve dvojicích navzájem ukážou, co si zapsali, a budou diskutovat o tom, jestli se spolužákovým názorem souhlasí, nebo ne a proč. Na základě této zpětné vazby se nakonec rozhodnou pro „finální“ styl, k němuž mají blízko. 

3. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, jestli někdy v jiném kontextu používali odlišný styl. Co změnu stylu ovlivnilo?

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

4. Po skupinových aktivitách, při nichž žáci trénovali vedení týmu, se jich ptejte, jaký styl vedení používali (a jak to vědí), a následně ostatních členů týmu, jestli souhlasí. 

5. Zeptejte se žáků, jaký styl vedení podle jejich názoru používáte vy (učitel) nebo ostatní spolužáci, podle čeho to poznali, a vyzvěte je, aby tento styl srovnali se stylem vlastním.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby napsali seznam různých stylů vedení a jejich charakteristiky. 

Pomocí kvízu zjistěte, jak dobře žáci znají různé styly vedení a jejich charakteristiky. 

Po hodině, kdy žáci trénovali vedení týmů, je nechte vyplnit několik otázek, např.: „K jakému stylu vedení jste měli nejblíže? Podle jakých dvou věcí jste to poznali?“

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework