Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou základním způsobem využít znalost silných stránek a zájmů členů svého týmu k tomu, aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly (a dokážou svůj postup vysvětlit). 

V předchozím kroku se naučili silné stránky a zájmy členů svého týmu rozpoznat a popsat. 

V tomto kroku dokážou na základě těchto identifikovaných silných stránek rozdělit mezi členy týmu úlohy tak, aby společně úspěšně splnili týmovou práci.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jaké silné stránky jsou potřeba ke splnění různých úloh. 

Umět členům svého týmu podle jejich silných stránek přiřadit vhodné úlohy, aby tým dohromady fungoval co nejefektivněji.

Výuka kroku

Výuka tohoto kroku se skládá ze dvou částí: žáci zaprvé zjistí, jaké silné stránky jsou potřeba k úspěšnému splnění různých úkolů, zadruhé se naučí členům svého týmu přiřadit vhodné úlohy podle jejich silných stránek a svá rozhodnutí odůvodnit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků, jaké různé funkce mohou jednotliví členové týmu při plnění týmového úkolu zastávat. (Zdůrazněte, že se ptáte jen všeobecně, protože u každého úkolu to může být jinak.) Např.: zapisování poznámek, kreslení návrhů, koordinování činností, sledování času. 

Diskutujte s žáky o tom, jaké silné stránky by měli mít ti, kdo dané úlohy dostanou na starost. Uveďte příklad: „Ten, kdo bude mít za úkol zapisovat poznámky, by měl umět dobře shrnout klíčové informace. Ten, kdo bude kreslit návrhy, by zase měl mít dobré výtvarné schopnosti.“ Nápady zaznamenávejte. 

Návrhy žáků z předchozí diskuze využijte k tomu, abyste jim na nich předvedli, jak byste v týmu mohli jednotlivé funkce rozdělit: „Vím, že Viki je velice organizovaná, protože vždycky stíhá všechny úkoly dokončit včas. Přidělím jí proto funkci koordinátorky, která musí mít dobré organizační schopnosti.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic nebo skupinek a dejte jim dva seznamy: zaprvé seznam úloh pro členy týmu, které je potřeba vykonat v rámci nějakého týmového úkolu (např. vyhledávat informace v učebnici, vytvořit informační leták atd.), zadruhé seznam silných stránek členů týmu (např. umí rychle číst, dokáže efektivně shrnout informace, rád kreslí a vyrábí). Vyzvěte žáky, aby k úlohám přiřadili členy týmu podle jejich silných stránek. Následně se jich zeptejte, jak se rozhodli a proč. 

2. Vymyslete 5 krátkých, jednoduchých týmových úkolů zaměřených na odlišné dovednosti (např. vypočítat jednoduchou rovnici, něco nakreslit, napsat španělsky čísla od 1 do 10 atd.). Rozdělte žáky do malých týmů a vyzvěte je, aby nejdřív prodiskutovali, jaká silná stránka je ke splnění každého úkolu potřeba, potom si podle toho úkoly v týmu rozdělili a splnili je v časovém limitu. Aby si žáci vyzkoušeli organizaci týmu pod tlakem, nechte týmy soutěžit, který zvládne úkoly dokončit jako první.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když žákům zadáváte úkoly, ptejte se jich: „Jaké silné stránky by bylo dobré ke splnění tohoto úkolu mít?“ Ujistěte je, že úkol mohou splnit, i když daná věc jejich silnou stránkou není. Diskutujte o tom, jaké další dovednosti a silné stránky by mohli při daném úkolu zužitkovat. 

2. Vždy, když žáci mají v rámci nějaké aktivity rozdělit mezi členy svého týmu úlohy, vyzvěte týmy ještě před začátkem plnění dané aktivity, aby svá rozhodnutí odůvodnily.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Dejte žákům za úkol ústně nebo písemně odpovědět na několik otázek „Co kdyby...?“: „Co kdyby si váš tým nerozdělil úlohy podle silných stránek jednotlivých členů? Co kdyby jedna z úloh vyžadovala nějakou schopnost, kterou nikdo z týmu nemá?“ 

Popište žákům nějakou funkci v rámci týmu a zeptejte se jich, jaké silné stránky a zájmy by měla osoba v této funkci mít.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework