Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou rozpoznat a popsat, jaké silné stránky mají členové jejich týmu a co je zajímá. 

V předchozím kroku žáci identifikovali své vlastní silné a slabé stránky a zjistili, jak jejich znalost nejlépe využít při vedení týmu. 

V tomto kroku se naučí rozpoznat a pochopit silné stránky a zájmy jiných lidí a popsat je někomu dalšímu.

Dílčí cíle kroku

Znát a umět používat různé strategie, jak identifikovat silné stránky a zájmy druhých. 

Umět silné stránky a zájmy druhých správně popsat.

Výuka kroku

Výuka tohoto kroku se skládá ze dvou částí: zaprvé se žáci musí naučit rozpoznat silné stránky druhých lidí, zadruhé jim porozumět dost dobře na to, aby je dokázali jasně popsat. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků: „Co jsou to ‚silné stránky‘ a ‚slabé stránky‘? Napadá vás příklad nějaké vaší silné stránky? Jak víte, že je to vaše silná stránka?“ 

Společně s třídou diskutujte o tom, jakým způsobem můžeme zjistit, jaké silné stránky a zájmy mají jiní lidé. Uveďte několik příkladů, např. tím, že se jich zeptáme, pozorováním, uvažováním o tom, co o nich už víme. 

Předveďte žákům, jak můžeme zkusit identifikovat něčí silné stránky a zájmy. Použijte pro příklad někoho, koho žáci znají osobně, nebo třeba nějakou celebritu. Např.: „O Davidu Beckhamovi víme, že ho zajímá sport – vybral si ho jako svou kariéru a často o něm mluví. Můžeme také usuzovat, že jeho silnou stránkou je schopnost riskovat, protože podniká v mnoha různých oblastech.“ 

Vysvětlete, že když někomu vysvětlujeme, jaké silné stránky a zájmy má někdo druhý, je dobré popsat je podrobněji a uvést příklady situací, kdy je projevil. Názorně to předveďte: „Kdybych např. řekl, že ‚s Ninou se dobře spolupracuje‘, moc se z toho o ní člověk nedozví. Když ale řeknu, že Nina je velice ohleduplná a umí dávat promyšlenou zpětnou vazbu, jako např. když mi minulý týden komentovala mou slohovou práci‘, bude už mít druhý o jejích schopnostech mnohem konkrétnější představu.“

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol samostatně nebo ve dvojicích vymyslet minimálně 5 otázek, které by mohli někomu položit, aby zjistili, jaké jsou jeho silné stránky, podmínkou ale je, že pojem „silné stránky“ v otázkách nesmějí použít. Např.: „Co rád děláš ve volném čase? Jak dobře ti jde týmová práce? Co je pro tebe ve škole jednoduché?“ Následně se žáků zeptejte, co vymysleli, a zaznamenávejte ty otázky, které se objevují nejčastěji. 

2. Vyzvěte žáky, aby si poznamenali 3–4 své silné stránky, díky nimž by mohli zastupovat spolužáky ve studentské radě. Uveďte jim několik příkladů: „Např. byste mohli napsat, že máte hodně nápadů nebo že umíte sebevědomě mluvit před více lidmi.“ Následně mají žáci za úkol ve dvojicích navzájem jeden s druhým udělat „pohovor“, při kterém budou zjišťovat, proč by ten druhý byl dobrým členem studentské rady. Silné stránky a zájmy, které jim spolužák sdělí, si poznamenají, a potom na jejich základě vysvětlí další dvojici, proč se jejich spolužák na tuto pozici hodí.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Než žáci začnou ve dvojicích nebo skupinkách spolupracovat na zadaném úkolu, vyzvěte je, aby se vzájemně zamysleli nad svými silnými stránkami. Následně vyzvěte postupně každého žáka, aby řekl nějakou silnou stránku každého člena svého týmu. 

2. Každý týden vyberte jednoho žáka, který bude „šampion týdne“. Ostatní mají za úkol napsat alespoň jednu jeho silnou stránku. Díky tomu se šampion o těchto svých dovednostech ujistí, lépe sám sebe pozná a zvýší si sebevědomí. 

3. Vyzvěte žáky, aby popsali vaše silné stránky a zájmy, potom se zeptejte, jak na své odpovědi přišli.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Rozdělte žáky do dvojic. Jeden žák z dvojice má za úkol zapsat si dvě až tři své silné stránky, druhý dvě až tři silné stránky svého spolužáka. Následně si žáci navzájem ukážou, co napsali – mají poznámky podobné? Jsou to ty samé schopnosti? 

Vyzvěte žáky, aby pomocí barev semaforu zhodnotili, jak dobře dokážou popsat silné stránky druhých (zelená = velmi dobře, oranžová = trochu, červená = špatně). Ty, kdo sami sebe ohodnotí červenou nebo oranžovou, vyzvěte, aby se zamysleli, jak by tuto dovednost mohli zkusit zlepšit, případně vyzvěte „zelené“ spolužáky, aby jim navrhli různé strategie, jak ji trénovat.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework