Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou přispět do týmové diskuze tak, aby se členové shodli na tom, co podniknou, a tým díky tomu mohl dokončit svůj úkol. 

V předchozím kroku se naučili efektivně rozdělit úkol mezi členy svého týmu a zajistit, aby všichni svou práci dokončili včas. 

V tomto kroku se naučí pomoct svému týmu dospět ke společnému rozhodnutí, jak zadaný úkol vypracovat.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „shodnout se“ v týmu na něčem. 

Popsat a použít strategie, které jejich týmu pomohou shodnout se na společném postupu.

Výuka kroku

V tomto kroku, který dál rozvíjí dovednosti získané v krocích 3 a 4, se žáci naučí zaprvé, že shodnout se v týmu na něčem znamená dospět k rozhodnutí, které podporuje většina, a ne vždy s ním nutně souhlasí všichni, a zadruhé, že ke shodě se dá dospět řadou různých způsobů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená „shodnout se na něčem“: „dospět k rozhodnutí, s nímž souhlasí většina členů týmu.“ 

Vysvětlete žákům, že při týmové práci je důležité shodnout se na postupu, aby byla vaše práce úspěšná. Někdy to může také znamenat, že se společným rozhodnutím nebudou spokojeni všichni členové. 

Představte žákům dvě jednoduché strategie, jak ke shodě dospět: hlasování a zkombinování několika nápadů do jednoho. 

Předveďte, jak vypadá hlasování: vyzvěte žáky, aby nejdřív zvedli ruku ti, kdo by raději nechali třídu vymalovat na modro, potom ti, kdo na červeno. Sečtěte hlasy. Možnost, která získala více hlasů, by byla společným rozhodnutím, které musí akceptovat všichni. 

Na té samé situaci vysvětlete strategii kombinování myšlenek: „Namísto toho, abychom třídu vymalovali buď na modro, nebo na červeno, můžeme barvy zkombinovat. Výsledkem může být třeba červeno-modrý pruhovaný vzor nebo fialová, která vznikne kombinací obou barev.“ 

Zeptejte se žáků, jestli je napadá ještě nějaký další způsob, jak dospět ke shodě, a případně ho zaznamenejte.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do malých týmů, ve kterých budou mít za úkol rozhodnout, co by si s sebou vzali na opuštěný ostrov. Na tabuli jim napište následující věci (nebo jim je ukažte na obrázku): mobil, láhev s vodou, pytlík bonbonů, krabička zápalek, nůžky a pytlík semínek. Zadejte týmům následující pokyny: „Ztroskotáte na opuštěném ostrově a můžete si nechat jen tři z těchto věcí. V týmech se musíte shodnout, které tři věci si vyberete. Při rozhodování byste měli využít strategie, o kterých jsme se učili.“ Nechejte jim pár minut na rozhodování a následně se zeptejte, k čemu dospěli a jakým způsobem. 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–4 a zvolte vedoucí týmů. Zadejte týmům úkol vymyslet novou pohádkovou bytost. Nejdřív mají žáci 5 minut na to, aby každý samostatně nějakou postavu navrhl, potom mají za úkol společně v týmech své návrhy zkombinovat. Zdůrazněte, že ve finálním návrhu by měly být zahrnuty nápady všech členů týmu, za což nese zodpovědnost vedoucí. 

3. Rozdělte žáky do malých týmů a zahrajte si soutěžní kvíz s možnostmi a), b), c) (např. na nějaké téma, které žáci zrovna probírají ve škole). Vyzvěte týmy, aby si určily své vedoucí, kteří vám po každé otázce sdělí, kterou odpověď si tým zvolil. Tým se na odpovědi musí shodnout pomocí hlasování. Nenechávejte žákům moc času, aby se učili dělat společná rozhodnutí rychle.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vybízejte žáky k používání strategií, které podporují společné týmové rozhodování, i při běžné výuce. 

2. Pravidelně ve třídě nominujte „pozorovatele strategií“, kteří mají za úkol sledovat, jak žáci používají strategie vedoucí ke společné shodě, a dávat jim zpětnou vazbu. 

3. Při týmových úkolech používejte stopky, aby si žáci zvykli, že je důležité shodnout se včas, aby stihli zadaný úkol splnit.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby písemně vysvětlili, jak fungují všechny strategie vedoucí ke společné shodě, které znají. 

Pozorujte, jak si žáci vedou při skupinových diskuzích a aktivitách (např. aktivitách z procvičování kroku): používají sami od sebe naučené strategie? 

Zadejte žákům příklady různých hypotetických situací, v nichž se musí nějaká skupina lidí na něčem shodnout: jak by jim poradili?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework