Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou efektivně rozdělit úkol mezi členy svého týmu a zajistit, aby svou práci všichni dokončili včas. 

V předchozím kroku se naučili rozdělit práci tak, aby měl každý člen týmu nějaký úkol, a poznat, když některý člen týmu potřebuje podporu nebo asistenci. 

V tomto kroku se naučí navíc také členy svého týmu efektivně podporovat a povzbuzovat a převzít zodpovědnost za to, že tým včas splní své úkoly.

Dílčí cíle kroku

Popsat, jakými způsoby mohou členy týmu povzbudit, aby splnili své úkoly. 

Chápat, že je důležité týmový úkol splnit včas a jak k tomu může přispět podpora a povzbuzování členů týmu.

Výuka kroku

V tomto kroku, který navazuje na krok předchozí, se žáci mají zaprvé naučit podpořit členy týmu, aby dokázali splnit své úkoly, a zadruhé si uvědomit, jak může práci ovlivnit zadaný časový limit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili: zeptejte se žáků, co můžeme udělat pro to, abychom jako vedoucí svůj tým podpořili a byli jeho členům nápomocní. Měli by zmínit např., že je potřeba zajistit, aby měl každý něco na práci, a v případě potřeby členům týmu pomoct. 

Zeptejte se žáků: „Co byste dělali, kdyby se některému členovi vašeho týmu jeho úkol nedařil, nebo ho neplnil pořádně?“ Návrhy zaznamenávejte a zvláště chvalte ty žáky, kteří zmíní pozitivní slova, podporu a povzbuzení. 

Vysvětlete, že úkolem vedoucího týmu je mimo jiné zajistit, že tým dokáže zadanou úlohu splnit. Pokud někdo svou práci nedělá, jak má, je potřeba ho podpořit nebo mu pomoct. 

Předveďte, jak člena týmu povzbudit: „Kdyby se člen mého týmu dost nesnažil, můžu mu říct např.: ‚Do toho, jde ti to dobře, jenom ještě trošku zaber! Všichni se musíme snažit, jak nejlépe umíme, abychom to zvládli co nejlépe dokončit.‘ Je velice důležité pobízet členy týmu pozitivním způsobem, aby v týmu panovala dobrá nálada a všichni měli chuť pracovat dál.“ 

Vyzvěte žáky, aby navrhovali různá slova a věty, kterými můžeme členy týmu povzbudit, a vytvořte si z nich ve třídě „povzbuzující nástěnku“.

Procvičování

1. V prostorné místnosti rozdělte žáky do týmů po 10 a každému určete vedoucího. Celý tým kromě vedoucího se postaví do kroužku, vedoucí zůstane mimo něj. Vyzvěte žáky v kroužcích, aby nejdřív chytili za ruku žáka, který stojí v kroužku naproti nim, a pak druhou rukou chytili za ruku některého dalšího člena týmu. Úkolem vedoucího týmu je rozplést „týmový uzel“ jen prostřednictvím jasných pokynů, povzbuzování a chválení členů tak, aby znovu vznikl původní kroužek: „Michale, pusť se prosím pravou rukou Nikol a udělej dva krůčky vzad – výborně! Nikol, pusť se levou rukou Viléma a pomalu se přesuň o jeden krok vpravo, super!“ Vítězem je tým, který zvládne znovu zformovat původní kroužek jako první. Než začnete soutěžit, můžete vedoucím týmu předvést, jak na to. Vyzvěte vedoucí, aby se inspirovali nápady z „povzbuzující nástěnky“, kterou si třída vytvořila. 

2. Rozdělte žáky do malých týmů a zadejte jim nějaké téma k diskuzi a 2–3 konkrétní problémy, které mají probrat. Téma může být např.: „Lidé se nezajímají o životní prostředí“, konkrétní problémy k diskuzi: „recyklace, snížení počtu aut na silnicích“. Dejte týmům za úkol do 10 minut přijít na nejlepší možné řešení problémů. Vedoucím týmů poraďte, aby si dělali poznámky, nebo si různé nápady nahrávali, aby je měli pohromadě. Vyzvěte je, aby uvažovali, jak svůj tým efektivně podporovat a povzbuzovat tak, aby stihl finální řešení vybrat včas.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyvěste si „povzbuzující nástěnku“ ve třídě na viditelné místo a připomínejte žákům, aby se jí inspirovali. 

2. Než žáci začnou plnit nějaký týmový úkol, vyzvěte je, aby vyjmenovali různé způsoby, jak mohou vedoucí týmu i jeho členové ostatní povzbuzovat a motivovat, aby tým stihl splnit svůj úkol včas. 

3. Zadávejte žákům týmové aktivity na čas a vyzývejte je, aby si předem vždy rozmysleli, kolik času si vyhradí na každou část úkolu. Ptejte se jich, jak uvažují, aby si mohli uvědomit, zda rozhodují správně.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Při týmových aktivitách pozorujte, jestli vedoucí i další členové týmu využívají strategie k povzbuzování a motivování celého týmu i jednotlivých žáků. 

Zadávejte žákům úkoly s jasně určeným časovým limitem. Sledujte, jestli vedoucí týmů dokážou činnost plánovat tak, aby tým stihl splnit úkol včas.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework