Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou popsat, jak se cítí ostatní členové jejich týmu, a projevit tak základní míru empatie a vnímavosti vůči druhým. 

V předchozím kroku se naučili pojmenovat a vysvětlit své pocity skupině spolužáků, s nimiž spolupracují. 

V tomto kroku se dozvědí, jak zjistit, jak se cítí členové jejich týmu, a jak s nimi o tom mluvit.

Dílčí cíle kroku

Vědět, že emoce se dají vyjadřovat slovy, výrazem tváře nebo jednáním. 

Umět rozpoznat emoce druhých lidí. 

Umět už k popsání emocí členů svého týmu použít bohatší slovní zásobu.

Výuka kroku

V této počáteční fázi výuky vůdčích schopností se soustředíme na empatii. Poté, co se žáci naučili rozpoznat a pojmenovat své vlastní emoce, se je naučí rozpoznat i u ostatních. Konkrétně se v tomto kroku dozvědí, pomocí jakých jednoduchých strategií mohou emoce jiných identifikovat, a budou si dále obohacovat slovní zásobu na téma emocí. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili: vyzvěte žáky, aby uvedli příklady různých emocí a pocitů, které znají nebo zrovna cítí. Zapisujte je na tabuli. 

Vysvětlete, že pocity lidé vyjadřují mnoha způsoby: „Když je někdo rozzlobený, může např. zvýšit hlas nebo křičet, ale také třeba překřížit paže nebo dupat. Jak se lidé cítí, poznáme nejen z toho, co říkají, ale také z tónu hlasu, výrazu obličeje a řeči těla.“ 

Předveďte, jak to vypadá, když je někdo smutný. Potom dělejte, že jste veselí, ale tentokrát neprozrazujte, co předvádíte, a nechte žáky hádat. Pobídněte je, aby se zaměřili na výraz vašeho obličeje, řeč těla i na to, co říkáte. Nakonec jednoho z žáků vyberte, zadejte mu nějakou emoci a vyzvěte ho, aby ji předvedl. Poznají ostatní, jaká to je? 

Zeptejte se žáků: „Proč je důležité vědět, jak se druzí lidé cítí?“ Zaznamenávejte ty odpovědi, které zmiňují, že když víme, jak se někdo cítí, můžeme se podle toho k němu zachovat (např. ho zkusit utěšit, když je smutný).

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte velký prázdný papír, uprostřed něhož je napsaná nějaká emoce. Vyzvěte je, aby okolo ní doplnili další slova a obrázky, které popisují, jak člověk vypadá nebo co může říkat, když tuto emoci cítí. 

2. S celou třídou si pouštějte beze zvuku různá krátká videa, v nichž vyjadřují postavy různé emoce (vhodné jsou např. animované filmy, které emoce zobrazují přehnaně). Vyzvěte žáky, aby odhadli, jaké emoce postavy asi prožívají, a vysvětlili, podle čeho to poznali. Podívejte se na video znovu se zvukem a požádejte žáky, aby své odpovědi doplnili nebo upravili podle toho, co postavy říkají. 

3. Rozdělte žáky do týmů, nachystejte si do krabičky různá písmena a vyzvěte jednoho žáka z každého týmu, aby si k vám přišel jedno písmeno vylosovat. Tento žák bude vedoucí týmu. Vedoucí mají za úkol svůj tým zorganizovat tak, aby všichni členové společně vytvořili ze svých těl tvar vylosovaného písmene. Nakonec se vedoucích zeptejte, jak se při úkolu cítili členové jejich týmů a podle čeho to poznali. Aktivitu zopakujte, aby si roli vedoucího mohli vyzkoušet i ostatní žáci.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vystavte si ve třídě „slovníček“ emocí, aby se jím mohli žáci při popisování emocí inspirovat. 

2. Při týmových aktivitách žáky občas zastavte a vyzvěte je, aby se zamysleli, jak se cítí ostatní členové jejich týmu. 

3. Při čtení příběhů nebo sledování filmů a videí dělejte pauzy a ptejte se žáků, jak se postavy asi cítí: „Jak jste poznali, jak se tato postava cítí? Je to na ní vidět, je to poznat z toho, jak se chová nebo co říká? Napadá vás, proč se tak cítí?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pozorujte žáky při skupinových aktivitách, občas si některého vezměte stranou a zeptejte se ho, jak se podle něj cítí ostatní členové jeho týmu. 

Dejte žákům za úkol samostatně nebo ve dvojicích roztřídit různá slova nebo jednoduché výroky vyjadřující různé emoce (např. „frustrovaný“, „rozrušený“, „šťastný“) do dvou kategorií: „Potřebuju, aby mi někdo z mého týmu pomohl,“ a „Nepotřebuju, aby mi někdo z týmu pomohl.“

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework