Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 14 žáci vědí, že každý styl vedení má různá pozitiva a negativa, a dokážou popsat negativa vlastního stylu. 

V předchozích krocích se dozvěděli, že stylů vedení je celá řada, a naučili se zhodnotit, k jakému stylu mají sami blízko. 

V tomto kroku zjistí, že každý ze stylů vedení má různá pozitiva a negativa, a uvědomí si, jaká negativa má ten styl, k němuž mají nejblíže.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, že každý styl vedení týmu má různá pozitiva a negativa, a umět uvést jeden nebo dva příklady. 

Umět podrobněji popsat negativní aspekty stylu, ke kterému mají sami nejblíže.

Výuka kroku

Každý styl vedení lidí má nějaké výhody a nevýhody vzhledem k tomu, čeho tým potřebuje dosáhnout. Některé se hodí lépe v kontextech, kdy je potřeba dosáhnout rychlých výsledků, jiné zase např. tehdy, když je potřeba zvlášť podpořit každého člena týmu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili: vyzvěte žáky, aby vyjmenovali styly vedení lidí, které znají. 

Uveďte nějaké pozitivum a negativum jednoho nebo dvou stylů, o nichž se žáci učili v kroku 13. 

a) Autoritativní: výhoda: rychlé a efektivní výsledky; nevýhoda: členové týmu takové zacházení často nesou nelibě. Většinou je výhodný v krizových situacích. 

b) Demokratický: výhoda: motivuje členy týmu, protože jim dává prostor rozhodovat; nevýhoda: rozhodování dlouho trvá. Většinou je výhodný, když jde u výsledku spíše o kvalitu než o kvantitu. 

c) Učitelský: výhoda: může členy týmu motivovat a uspokojovat; nevýhoda: členové týmu nemusejí být ochotni se učit a rozvíjet. Většinou je výhodný, když nám jde o to, aby se členové týmu zlepšovali. 

Zeptejte se žáků, jestli je napadají další výhody a nevýhody těchto stylů. 

Pozitiva a negativa jednotlivých stylů mohou zkusit určit např. podle skutečných osob ve vedoucích pozicích (politiků, fotbalových trenérů a dalších osobností, které znají).

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol zamyslet se nad tím, jaká pozitiva a negativa může mít každý z 6 stylů vedení, o kterých jste se učili (pro zopakování viz krok 13). Napovězte jim zopakováním toho, co jste jim říkali při výuce kroku. Vyzvěte je, aby uvažovali, v jakých situacích bude daný styl vhodný, a v jakých ne. Např.: „Demokratický styl vedení nejspíš nebude vhodný, když členové týmu nemají potřebné znalosti, aby mohli sami dělat rozhodnutí.“ 

2. Pokládejte žákům otázky, na jejichž základě si mohou uvědomit nevýhody svého vlastního stylu vedení: „Čím se vedoucímu, který využívá váš styl vedení, jeho tým nejvíc zavděčí? Co by vedoucího s tímto stylem vystresovalo? Jak může vypadat vedení tímto stylem nejlépe? A nejhůře?“ 

3. Zadejte žákům dva seznamy: zaprvé seznam 6 stylů vedení, zadruhé seznam různých výhod a nevýhod, které styly vedení mohou mít. Dejte žákům za úkol výhody a nevýhody k jednotlivým stylům přiřadit, případně i doplnit, do jakých situací se styly hodí a do jakých ne.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby před začátkem týmových úkolů a po jejich skončení uvažovali o pozitivech a negativech svého stylu vedení v kontextu daného úkolu: „Co by mohlo být nevýhodou autoritativního stylu, pokud je cílem vymyslet co nejvíc různých kreativních nápadů?“ Ptejte se, co je napadlo. 

2. V diskuzích o stylech vedení uvádějte relevantní příklady např. z aktuálních událostí a populární kultury. Vždy žáky vyzvěte, aby určili, jaký styl nějaká konkrétní osoba používá, a uvedli jeho dvě možné výhody a dvě nevýhody.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Jak se žáci vyznají v pozitivních a negativních aspektech různých stylů vedení, můžete ověřit pomocí kvízu (např. typu ano/ne, a/, b/, c/). 

Po skončení nějaké skupinové aktivity žáky vyzvěte, aby písemně odpověděli na pár otázek. Např.: „Jaké dvě výhody a dvě nevýhody měl můj styl vedení v kontextu tohoto úkolu?“

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework