Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 11 žáci rozumí tomu, jakou roli hraje při vedení týmu schopnost jeho členy motivovat, a dokážou svůj tým motivovat pomocí několika jednoduchých metod. 

V předchozím kroku se naučili rozpoznat, že se v jejich týmu schyluje ke konfliktu, a osvojili si základní strategie, jak pomocí rozhovoru počínající problémy vyřešit. 

V tomto kroku zjistí, jak svůj tým motivovat a povzbudit.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co je to motivace, a vyjmenovat několik různých věcí, které lidi motivují. 

Znát základní strategie k motivování týmu a umět je použít.

Výuka kroku

Žáci často nevědí, jak podstatné je umět jako vedoucí svůj tým motivovat, proto je potřeba, aby si důležitost motivace uvědomili. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená někoho „motivovat“: „poskytnout mu důvod něco dělat.“ 

Definujte dva hlavní druhy motivace: 

a) „Vnější“: „Vnější motivace znamená, že lidé reagují spíše na nějaký vnější důvod, proč něco dělat, např. když za to budou nějak oceněni (dobrou známkou, pochvalou před ostatními, nějakou cenou, penězi).“ 

b) „Vnitřní“: „Vnitřní motivace znamená, že lidé budou reagovat spíše na vnitřní odměnu: pocit uspokojení, splnění vlastního cíle nebo pocit, že někomu pomohli.“ 

Definice si můžete např. někam vyvěsit. 

Zdůrazněte, že u většiny lidí a ve většině situací je zapotřebí kombinace obou typů motivace. Nejlepší vedoucí umí lidem poskytnout oba. 

Diskutujte s žáky o tom, jaké to podle jejich zkušeností je, když nám motivace chybí. Zdůrazněte, jak důležité je, aby vedoucí uměli svůj tým motivovat (zároveň ale vysvětlete, že motivovat ostatní by se měli snažit všichni členové týmu) 

Vyzvěte žáky, aby navrhovali různé strategie (vnější i vnitřní), jak tým motivovat: pomocí odměn, např. bodů nebo cen, cílů, pochval, tabulek výsledků, soutěží, svěření nějakého úkolu, dobrého pocitu z toho, že úkol splníme. Nápady zaznamenávejte.

Procvičování

1. Stručně žákům popište 3–4 lidi. Např.: „Dan velice rád sportuje, je dost soutěživý a při samostatných úkolech se těžko vydrží soustředit.“ Vyzvěte je, aby u každého z nich rozhodli, jestli bude reagovat spíše na vnější, nebo vnitřní motivaci, a navrhli několik strategií, jak ho motivovat. 

2. Vyzvěte žáky, aby se ve skupinkách zamysleli nad vlastními zkušenostmi: „Co někdy motivovalo vás? Proč si myslíte, že vás to motivovalo? Je to příklad vnější, nebo vnitřní motivace?“ Požádejte je, aby zkusili určit, co by dokázalo motivovat celou jejich skupinku: „Co byste navrhli svému vedoucímu, kdyby chtěl vědět, jak vás jako tým motivovat?“ 

3. Pusťte si video, ve kterém někdo motivuje jednu osobu nebo skupinu lidí (např. fotbalový trenér své družstvo). Zeptejte se žáků: „Jaké k tomu používá strategie? Jaký budou mít asi dopad?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Před začátkem skupinových úkolů žáky vždy vyzvěte, aby se zamysleli, co by je ke splnění daného úkolu motivovalo, a zbytku skupinky to řekli. 

2. Uvažujte o tom, jak žáky rozdělujete do skupin, a zkoušejte to různými způsoby – např. tak, aby v jedné skupince byli vždy 

žáci reagující na stejný druh motivace, nebo naopak aby byly skupiny promíchané. Sledujte, jak se mění skupinová dynamika. Po aktivitách žákům říkejte, co jste pozorovali, a ptejte se jich na vlastní názor na to, jak byli členové jejich skupinky motivováni.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pomocí otázek „Co kdyby...?“ zjistěte, jestli žáci chápou roli motivace při týmové práci: „Co kdyby byl motivován jenom jeden člen vašeho týmu? Co kdyby byli motivováni všichni kromě vás?“ 

Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to „vnitřní motivace“ a „vnější motivace“, a uvedli příklady. 

Zopakujte si aktivitu 3 z procvičování kroku s novým videem a tentokrát vyzvěte žáky, aby samostatně písemně popsali, jakým způsobem vedoucí používá vnější a vnitřní motivaci.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework