Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou zvolit a využít nejvhodnější styl vedení pro danou situaci. 

V předchozím kroku se dozvěděli, že každý styl vedení lidí má v konkrétních situacích určitá pozitiva a negativa, a zjistili, jaké nevýhody může mít jejich vlastní styl. 

V tomto kroku se naučí poznat, že se jejich styl pro danou situaci nehodí, a zvolit styl, který bude efektivnější.

Dílčí cíle kroku

Vědět, že různé situace a týmy mohou vyžadovat odlišné styly vedení. 

Pohotově zhodnotit situaci, rozhodnout, jestli se v ní hodí využít jejich styl vedení, nebo ne, a vysvětlit proč. 

Na základě znalosti různých stylů vedení zvolit styl, který bude v dané situaci vhodnější.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí zhodnotit, jestli je jejich styl vhodný pro konkrétní situaci, a pokud ne, zvolit jiný styl, který bude v této situaci efektivnější. 

Zopakujte si, co už jste se naučili: vyzvěte žáky, aby vyjmenovali a popsali 6 stylů vedení týmu (viz krok 13). 

Vysvětlete, že dobrou metodou, jak zhodnotit efektivitu svého stylu v konkrétním kontextu, je položit si vhodné otázky. 

Uveďte příklady užitečných otázek: „Jací lidé jsou v mém týmu? Jak se v tom, co máme za úkol, vyznají / jak si v tom věří? Jaký je náš cíl? Jaký máme časový limit?“ 

Uveďte příklady situací, kdy se určitý konkrétní styl nehodí, a navrhněte, jakým jiným ho nahradit: „Nejraději využíváte demokratický styl vedení. 

Členové vašeho týmu mají velmi odlišné návrhy a nemohou se shodnout, zároveň je potřeba dospět k rozhodnutí rychle. Proto by mohlo být vhodnější použít autoritativní vedení, abyste stihli úkol splnit včas.“ Zeptejte se žáků na jejich nápady.

Procvičování

1. Zadejte žákům 2 nebo 3 situace, v nichž musí tým plnit nějaký úkol. Žáci budou mít za úkol rozhodnout, jaký styl vedení by byl v dané situaci nejvhodnější a proč. Např.: „Úzce semknutý, motivovaný tým spolupracuje na velkém kreativním projektu, přičemž musí používat metody, které členové dobře neovládají.“ Žáci mohou např. zvolit učitelský styl vzhledem k tomu, že je potřeba, aby se členové týmu nové metody naučili používat. Nebo např.: „Je potřeba rychle splnit hodně různých drobných úkolů, členy týmu dokáže motivovat uspokojení z toho, že mají úkol splněný, a odměna.“ V tomto případě mohou žáci zvolit např. autoritativní styl vzhledem k tomu, že k rychlému splnění mnoha různých úkolů bude potřeba hodně pokynů a rychlá shoda. 

2. Dejte žákům za úkol napsat pod sebe 6 stylů vedení týmu a ke každému zaprvé situaci, ve které by tento styl fungoval nejefektivněji ze všech, zadruhé situaci, ve které by byl naopak nejhorší.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. V průběhu skupinového úkolu, při kterém žáci trénují vedení týmu, je na chvíli přerušte a vyzvěte všechny, aby se zamysleli, jaký styl vedení používají/používá jejich vedoucí a jestli je vzhledem k situaci a zadanému úkolu nejvhodnější. K diskuzi by měli přispět všichni, nejen vedoucí týmů. 

2. Když jsou žáci v nějaké vedoucí pozici v reálném životě, např. vedou školní sportovní tým nebo mají na starosti organizaci nějaké události, pobízejte je, aby o svém stylu vedení uvažovali a případně ho upravili tak, aby odpovídal dané situaci a složení týmu.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Ptejte se žáků „Co kdyby...?“. Např.: „Co kdyby vedoucí týmu použil autoritativní styl v kontextu, ve kterém se lépe hodí styl demokratický?“ Můžete s žáky diskutovat, nebo jim dát za úkol odpovědět písemně. 

Vyzvěte žáky, aby zhodnotili pomocí barev semaforu, jak dobře dokážou určit nejvhodnější styl vedení pro konkrétní situaci a své vedení tomu přizpůsobit.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework