Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou zvolit vhodný způsob, jak motivovat svůj tým, v závislosti na situaci. 

V předchozím kroku se dozvěděli, jakou roli hraje při vedení týmu schopnost jeho členy motivovat, a naučili se svůj tým motivovat pomocí několika základních metod. 

V tomto kroku se naučí posoudit, jestli je jejich motivační strategie v dané situaci efektivní, a pokud ne, určit a využít vhodnější.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, proč mohou být pro různé lidi a v různých situacích potřeba jiné motivační strategie. 

Zhodnotit, jestli jimi zvolená strategie dokáže tým efektivně motivovat. 

Umět posoudit situaci a zvolit podle toho nejvhodnější motivační strategii.

Výuka kroku

V tomto kroku žáci zjistí zaprvé to, že ta samá motivační strategie nemusí stejně pozitivně zapůsobit na kohokoli a v každé situaci, a zadruhé se proto naučí používat různé motivační strategie a situaci je přizpůsobit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Vyzvěte žáky, aby vám uvedli různé příklady motivačních strategií zaměřených na vnější i vnitřní motivaci (viz krok 11). Návrhy zaznamenávejte. 

Na základě těchto návrhů diskutujte o tom, kdy dané motivační strategie mohou a nemusejí být efektivní. Např.: „Veřejně zadaný cíl nebo známkování může motivovat někoho, kdo je hodně výkonný, ale naopak se nemusí hodit pro toho, komu daný úkol dělá problémy. Svěřit náročný úkol můžeme třeba někomu, kdo je v týmu nový a chce ukázat, že se umí osvědčit, ale nemusí motivovat někoho, kdo si moc nevěří.“ 

Vyzvěte žáky, aby se zamysleli, jak zhodnotit, jestli je jimi zvolená motivační strategie efektivní, můžete jim napovídat (např. podle množství a kvality odvedené práce, na základě zpětné vazby od týmu, sledováním týmové dynamiky a práce jednotlivých členů). Nápady zaznamenávejte.

Procvičování

1. Stručně žákům popište 3 lidi, kteří spolu pracují v týmu: „Patrik má dobré analytické schopnosti, smysl pro detail, raději pracuje samostatně. Soňa je pečlivá, co řekne, si vždy důkladně promyslí, ráda si práci nechá někým zkontrolovat. Šimon je velice organizovaný, chce všem udělat radost, má rád týmovou práci.“ Vyzvěte žáky, aby si ve dvojicích promysleli vlastnosti jednotlivých členů týmu. Jaké strategie by použili, aby celý tým motivovali k práci? Hodí se nějaká strategie pro všechny tři členy, nebo by bylo potřeba využít kombinaci různých strategií? 

2. Zadejte žákům následující situaci, v níž týmu chybí motivace: „Čtyři kamarádi se rozhodli, že si vydělají na společné cestování provozováním čajovny na letních víkendových trzích. Několik posledních víkendů ale čajovna měla velice málo zákazníků. Jejich motivací k provozování čajovny bylo vydělat dost peněz na cestování, nevypadá teď ale moc pravděpodobně, že se jim to podaří.“ Zeptejte se žáků, čím by se asi u těchto kamarádů nedostatek motivace mohl projevovat. Vyzvěte je, aby navrhli několik strategií, jak tým motivovat, aby si ve zbylém čase vydělal ještě co nejvíc peněz.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky,aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Po skončení skupinových úkolů žáky vyzývejte, aby se zamysleli nad tím, jak přispěli k motivování svého týmu. Ptejte se jich: „Jakými strategiemi jste se snažili svůj tým motivovat? Všimli jste si v nějaké chvíli, že týmu motivace chybí? Jak jste to poznali? Jaké další strategie jste vyzkoušeli?“ 

2. V průběhu skupinových úkolů měňte situaci změnou zadání – např. zkraťte časový limit, úkol nějak pozměňte, změňte výslednou odměnu. Nechte žákům chvíli na to, aby si promysleli, jak na základě toho změní své motivační strategie, a po skončení úkolu diskutujte, co případně upravili.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Po skupinovém úkolu žáky vyzvěte, aby písemně vysvětlili, jaké motivační strategie použili, které z nich byly efektivní a co dalšího by se ještě dalo vyzkoušet. 

Vyzvěte žáky, aby po nějaké skupinové aktivitě, kdy měli příležitost motivovat ostatní, zhodnotili pomocí barev semaforu, jak se jim to dařilo (zelená = výborně, oranžová = trochu, červená = nedařilo). Pokud zvolí červenou nebo oranžovou, zeptejte se jich, jak by se to dalo zlepšit.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework